• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बावैनो डo हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ हान्जायाव हाबफैगोनः हाग्रामा महिलारि

November 14, 2020

बावैनो डo हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ हान्जायाव हाबफैगोनः हाग्रामा महिलारि

बरमा, 14 नभेम्बर: डo हिमन्त बिश्व शर्माया बावैनो बिपिएफ हान्जायाव हाबफैसिगोन। बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर बियाबनि सिङाव थानाय अदालबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारआव बिपिएफ हान्जानि बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'नि मददआव मोनसे आइजोफोरनि सुबुं थुबुरमा खुंनाय जायो। बे जथुमाव बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा आगुनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा राइज्योनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिनानै बुङोदि, दिनै फुंनि समावनो आंनिसिम मोनसे मोजां रादाब फैदों। बेयो जाबाय डo हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनो थाखाय आंनो फोरमायहरदों। मानोना मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिटिसिनि सिफ जानो लुबैदों। नाथाय जोंनो बिटिसिनि बाइजोनि सुबुंखौ नाङा। बबेखानि हाग्रामा महिलारिआ बे जथुमनि गेजेरजों बिटिसिनि मोननै बियाबनि उदां बिजाथि फारियै नाग्रिजुलि बियाबनि उदां बिजाथि रबिन बाला बिश्वास आरो फकिराग्राम बियाबनि उदां बिजाथि राजु बर्मनखौ बिपिएफ हान्जाया मदद खालामनायखौ फोसावो।

एरैहाय बिटिसिनि बिसायख'थिया जोबनायनि उनावनो बिटिसिनि बायदि बिफानआव लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ आबुं खालामनायजों लोगोसे हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पात्ता रान्नाय जागोन होन्नानै रादाय होयो। अदेबानि बे जथुमावनो मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुङोदि, दिनैनि दिनआव बिसायख'थिआ खुंजायोब्लानो अनसुमै खुंगुरआ देरहाबाय। मानोना आइजोफोरनि लोब-लोब बाहागो लाफैनायाबो बेनि फोरमान। बिथाङा बुंबावोदि, हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव जोंनि सिमाङाव सानफ्लाङै खामानिफोराबो फारिफारि जाफुंगासिनो दङ। बेनि फोरमानआनो जाबाय लामा, देहा खोन्दो, फरायसालि, कलेज, मावखुलि आरो बायदि बायदि।

BPF Election Rally in Baksa District

एरैहाय थांनाय 12 खालारआव बाक्सानि 25 नं बागानपारा बियाबनि देबसारायाव बिजेपिनि बिजाथि आरती बरदलैनि जानानै बिसायख'खियारि फोसावदिंनो फैनानै बिटिसिनि आइजोफोरा खेसालियायै ओंखाम जायो होन्नानै एमएलए आङुरलता डेकाया बुंनाय रावनि सायाव मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बुङोदि, नोंथाङा बि टि सिनि खोथाखौ सान्नो नाङा। बिटिसिखौ बोरै दैदेन्नांगौ बेखौ जोंसो मावगोन। बेयाव बि टि सिनि बाइजोनिफ्राय फैनानै खामानि मावफैनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथाङा फैगौ 2021 माइथायनि बिसायख'थियाव माबोरै देरहागोन बेनि थाखाय नोंनि जायगायाव थांनानै खामानि मावहै, नङाब्ला नोंथांनि जेन्नाया रोखा। अदेबानि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासखौबो फैगौ बिसायख'थियाव जेन्नांगोन होन्नानै बुंना बि जे पिआव हाबहैनो नागिरनाय बिस्वजित दैमारि आरो इमानुयेल मोसाहारिआ डासबिनआव थाहैनांगोन होन्नानै बुंबाववो मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ। बेराफार्से इउ पि पि एलनि आफादगिरि प्रमद बर'खौबो थांखिनानै बिथाङा बुङोदि, प्रमद बर'खौ दिनै बिजेपि हान्जाया थफि गानहोनानै बिस्वजित दैमारिखौसो बि टि सिनि गाहाय खालामनो नाजादों । 

बबेखानि दिनै प्रमद बर'आ जाय ट्रेक्टरजों जौसे स्पीडआव खारगासिनो दङ बेबादिनो राइजो-राजाफोरा प्रमद बर'खौ जौसे स्पीडआव सावरायगासिनो आरो सोंखारिगासिनो दङ। जौसे स्पीडआव खारनाय ट्रेक्टरआ जाब्रथायाव गोग्लैगोन होन्नानैबो चन्दन ब्रह्मआ बुंबावो। 10 रोजानिबो बांसिन आइजोफोरनि बाहागो लानाय बे जथुमाव फारियै नुजाथिदोंमोन-बिपिएफनि माव' नेहाथारि प्रबिन बर', एम एल ए मनेस्वर ब्रह्म, थानेस्वर बसुमतारि, बिपिएफनि नेहाथारि अन्जाली दैमारि, पिजेएसिबिएमनि गाहाय बोसोनगिरि गंगाधर रामसियारि, बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर' आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here