• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बावखुंग्रि बियाबआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिसायखथि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो

September 25, 2020

बावखुंग्रि बियाबआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिसायखथि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो

कक्राझार, 25 सेप्तेम्बर: खुंजानो गोना बिटिसि बिसायख'थिनि समखौ दिनैसिमबो बिसायख'थि आयगआ फोसावनानै होनो हायाखै। करना भाइरासनि थाखाय दिनैसिम खुंजानो गोनांमोनब्लाबो दिन्दांनानै थानो गोनां जानानै दङ। नाथाय सम आरो अक्टआ थि जायाखैब्लाबो बिपिएफनिफ्राय जागायजेन्नानै इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस-एआइइउडिएफ आरो जिएसपिआ बिसायखथि फोसावदिंनायाव मुखुब जानानै नांथाबना दङ। सम आरो अक्टआ फोसावजायाखैब्लाबो मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोनि सायाव अजद लाबोनाय, हाब्रु सारलायनाय आरो फिन अजद होलायनाया बिटिसिनि दर 40 बियाबआवनो सोलिगासिनो दङ। थांनाय 15 बोसोर नाङै बिटिसिखौ सामलायनाय हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोआ बे खेबावबो आबुं गोहोजों देरहानानै 4 थि खेबनि थाखाय बिटिसिखौ खुंनो मोनगोनखौ मिजिंथिदों । फैगौ बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लानो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआबो गोख्रों साफा-फारा जानानै दं।

Daneswar Goyary 1

बृहस्पतिबारखालि बावखंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि एबा बारग' माव'फुं सोद्रोमा दनेस्वर गयारिया गावजों लोगोसे गोबां आइजो दैदेनगिरिफोरखौ लोगोसे लानानै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय तिनथिलायाव बिसायखथि फोसावदिंनाय हाबाफारि लायो। बे फोसावदिंनायाव गयारिया दाबिनानै बुङोदि, बियाबनि राइजो-राजाफोरा फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथिनोनो भट होगोन। फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो बांसिन मासि लानानै देरहागोन मानोना बिपिएफ दोलोआ जोनोमनिफ्रायनो राइजो-राजाफोरनि मोजां हाबा मावबोनायनि थाखाय होन्ना दाबियो। गाव देरहासारफिनोब्ला आरो बिपिएफ दोलोआ 4 थि खेबनि थाखाय सरकार दानो हायोब्ला राइजो-राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावगोन होन्नानै बियाबनि राइजो-राजाफोरनो गयारिया बाथ्रा होयो।

तिनथिला मुंनि जायगायाव फोसावदिंनानै गयारिया बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ राइजो-राजाफोरखौ थगाय-थसि खालामनो नाजानायनि अजद लाबोयो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोआ राइजो-राजाफोरजों मोजां मोनजानो थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावदिंनायाव मुखुब जादों। बिथाङ दाबिनानै मख'नाय बायदिब्ला समाजनि जौगाखांनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जेबो मावनो हानाय नङा।

___ नोजोर होथाव बाथ्रादि, दनेस्वर गयारिया तिनथिला मुंनि जायगायाव फोसावनायनि बेरेखायै गुबुन फारसे बावखंग्रि बियाबनिनो इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मआबो बेदलांमारियाव मोनसे बिसायखथि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। राइजो-राजाफोरनि सिगाङाव इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोनि सायाव अजद लाबोनानै मख'नाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोरनि खुंथायाव बिपिएफ दोलोआ राइजो-राजाफोरनि जौगाथाय आरो समाज सिबिथायनि हाबा मावनायाव रोखा-रोखा फैमाल जाबोदों । राइजो-राजाफोरनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ मोजां हाबा मावैनि थाखायनो राइजो-राजाफोरा गावसिनि मोन्नो गोनां मोन्थायजों लोगोसे जौगाखांनायनि मोखां नुनो मोनाखै आरो बेखायनो दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोखौ राइजो-राजाफोरा बोजबनानै लायाखै होन्ना मख'यो। समान आरो थार जौगाथायनि गेदेरथार सार्थयाव हारि धोरोम बासियालासे इउपिपिएलनि बिजाथिनो फैगौ बिसायख'थियाव भट होनानै देरहासार खालामनो मुस्रिमा ब्रह्मआ बयखौबो खावलायो। बिथाङ बुङोदि, फैगौ बिसायख'थियाव बांसिन मासि लानानै इउपिपिएल दोलोआ सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो देरहासारनायाव मोनबो रोखोमनि गोनो-गोथो गैलिया।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here