• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बाकसानि बरबरीयाव इउ पि पि एलनि गेदेरथार बिसायखथियारी सुबुं थुबुरमा

November 13, 2020

बाकसानि बरबरीयाव इउ पि पि एलनि गेदेरथार बिसायखथियारी सुबुं थुबुरमा

मुसलपुर, 13 नभेम्बरः फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो बिटिसिनि बिसायख'थिया खुंजासिगोनखौ बयबो मिजिंथिदों। बे समावनो बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो-हान्जाफोरनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिंनायनि हाबाफारिया गोग्गोमै सोलिगासिनो दङ बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन बियाबफोराव। बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मोनसेबो राजखान्थि दोलोफोरा मोनसेआ गुबुन मोनसेनि उन जानानै थायाखै। बिसायख'थियाव देरहाथारनायनि थांखिजों गावबा-गाव हान्जानि बिजाथिफोरनि थाखाय फोसावदिंनाय आरो मेल खुंनायाव नांथाबनानै थानायखौ नुनो मोनदों। बिब्दिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव इउपिपिएल हान्जानि सोलायनायनि थाखाय मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमा हाबाफारिआ खुंनाय जायो।

Election Campaign of UPPL for 25 No Baganpara Constituency

 इउ पि पि एलनि बे सुबुं थुबुरमायाव हान्जा आफादिगिरि प्रमद बरआ गाहाइ आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुङोदि- इउ पि पि एलआ सरखाराव फैयोब्ला जाख्ल'नायाव लोब्बा गोनां बि टि सिनि बारग' भि सि दि सिनि सियारमेनजों लोगोसे इ एमफोरखौ जोबथेसालियाव दैथाय हरनाय जागोन आरो फैगौ बिसायखथियाव इउ पि पि एल हानजाया गाव हारसिङैनो बाहागो लाना बि टि सिखौ खुंगोन। लोगोसे 25 नं बागानपारा परिषद बियाबनि इउ पि पि एलनि बिजाथि कातिराम बर’नो भट होनानै देरहाहोनो बयखौबो खावलायो।

बे सुबुं थुबुरमायाव फारियै बाहागो लादोंमोन रोनगोरा नारजारि, दिपक कुमार बसुमतारी, बिजाथि फारियै काति राम बर', राकेस ब्रह्म, जगदिस रामसियारी आरो हानजानि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here