Bodosa Newspaper

June 21, 2024

बड’लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय मन्डल नार्जारिआ रुंसारि जाबाय

कक्राझार, 4 अक्टबर: कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगाव दख’रानि सिङाव थानाय मैनागुरि हालामनि बोरसिझरा गामिनि मन्डल नार्जारिआ थांनाय 3 दान सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजाबोनायनि उनाव शनिबारखालि मोनाबिलि समाव जोबथा हां बोयो। मख’नाय जायोदि, रुंसारि मन्डल नार्जारिआ थांनाय दानथामसो सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दंबोयोमोन। बेराफार्से नख’रनि रांखान्थि हालोदआ मोजां नङैनि जाहोनआव बिखौ जौगा थाखोनि मोजां फाहामथाय होनो हायैनि जाहोनआव न आवनो गोग्लैसोनानै दंबोयोमोन। थांनाय 1 सप्ताहसो साननिफ्राय जानोलोंनो हायैनि थाखाय मन्डल नार्जारिनि देहाया रानख्रेबबोदोंमोन आरो देहाया गाज्रिसिन हालोदआव फैनायनि उनाव नख’रनि बिमा, बिदा, बिनानावफोरखौ नागारनानै बे संसारनिफ्राय आन्ज्रायलाङो।

Mandal

बबेखानि सानथामसो सिगां मन्डल नार्जारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों राइजो-राजाफोरनिफ्राय रांखान्थि अन्सुंथाय हास्थायनायबो जादोंमोन। अन्सुंथाय हास्थायनाय बादियै अन्सुला गोसोनि माखासे राइजो-राजाफोरा एकाउन्टनि गेजेरजों रांखान्थि दानखौबो हरदोंमोन। बे समावनो मन्डल नार्जारिखौ मोजां फाहामथाय होनायनि थाखाय लाहार-फाहार खालामबाय थादोंमोन। नाथाय दुखु नांथाव बाथ्रादि, हावरिया खाफाल लानानै फैनाय मन्डल नार्जारिआ अराय समनि थाखाय बुहुमनिफ्राय आन्ज्रायलांबाय। मख’नो गोनांदि, रुंसारि मन्डल नार्जारिआ दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि सोद्रोमा महरै माखासे बोसोर सम खामानि मावबोदोंमोन आरो आलादा बड’लेण्ड राइज्यो सोमावसारनाय समावबो गोबां खेब बाहागो लाबोदोंमोन।

Share with your friends!

Leave a Comment