• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • बड’लेण्ड टेरिटरियेल रिजिअन मुडैबाहाय जासिगोन बिटिसिआ, राइज्यो बेंगिरिनि गनायथि

September 26, 2020

बड’लेण्ड टेरिटरियेल रिजिअन मुडैबाहाय जासिगोन बिटिसिआ, राइज्यो बेंगिरिनि गनायथि

गुवाहाटी, कक्राझार, 26 सेप्तेम्बर: सोलिफु बोसोर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारीखालि राइज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो मिरु नख'र मन्थ्रि अमित शाहनि बाहागो लानायाव गोदान दिल्लीयाव दुलाराइ बर' फरायसा आफाद (एबसु) जों लोगोसे नेसनेल डेमक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेन्ड (एनडिएफबि) नि मोन 4 हान्जा आरो इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन (इउबिपिअ) नि दैदेनगिरिफोरजों जारिमिनारि 3 थि बर' गोजोन गोरोबथाया जालांदोंमोन। गोजौयाव मख'नाय अक्टखालि दाफुंजानाय बर' गोजोन गोरोबथाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर गोसोखांजाथाव आरो जारिमिनारि महर मोन्नाय बे गोरोबथाया बर'फोरनि मिजिंखौ सुफुंनो हाहैगोन होन्नानै सान्नाय जादों। सिगां सान्दि कक्राझार, चिरां, बागसा आरो उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' ओन्सोलफोरावबो मोनसे गोजोन थासारि फैनायजों लोगोसे जौगानाय फैगोनखौ मिजिंथिदों। बे मिजिंखौ सुफुंनो मिरु सरकारा रादायनि बायदियै आरो गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ फारि-फारियै मावफुंनायनि जेरै बिबान दं बिब्दिनो मावफुंनोबो लाहांबाय। बे 3 थि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोन्नो हानाय बड'लेन्ड टेरिटरियेल रिजिअन (बिटिआर) खौ शुक्रबारखालि बिटिएडिनि जायगायाव बाहायनो हानायनि फोसावथाय होबाय। आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखीया गनायथि होनायनि उनावनो बड'लेन्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्स (बिटिएडि) नि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर फोसावनाय जायो। बे फोसावनायनि बिथिङाव आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिसपुरनि जनता भवनाव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर रादाय मावफुंनो लानायनि बाथ्राखौ मिबथिहोयो।
Finance Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma
खौरांगिरि मेलाव मन्थ्रि शर्माया बुङोदि, कक्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बागसाखौ लानानै बिटिआर फोसावनाय जाबाय। मन्थ्रिआ बुंबावयोदि, आसामनि बारग' सिफ सेक्रेटारि पि पि बार्मानि दैदेन्नायाव आरो बिटिसिनि खुगिरि राजेश प्रसाद, एबसुनि लेडाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि आरो गुबुन हारि-माहारि थान्दै महरै डालिम बायनखौ लानानै कमिसन दानायनिबो बाथ्राखौ रोखा खालामो। बे कमिसननि गेजेरजोंनो बिटिआरआव गामि सोसन्नाय आरो दानख'नायनि हाबाखौ मावफुंनाय जागोन। बेनि थाखाय गामिफोरा गाव-गावनो आर'ज लाइ थिसन्नो हागोन आरो गामि दानख'नायाव गामिफोरा गावनो अजदलाइखौ होनो हागोन । गासै 50 जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन बर' एबा अबर' सुबुं थानाय गामिफोरासो सोसनजागोन एबा दानख'जानायनि आरजलाइखौ होनो हागोन होन्नानै मन्थ्रिआ मिबथिहोयो। मन्थ्रि शर्माआ बुंबावयोदि, दाफुंनानै होनाय बे कमिसननि माव बिबान समा 6 दानसिम थागोन। बे कमिसनआ बिटिआरनि मासि बारायनाय, बिटिआरनि गासैबो मावफारिनि सायाव सरकारनो मिबथिहोगोन। फैगौ 30 नभेम्बरसिम बिटिसिनि बिसायख'थि खुंनाया जाथावना नङा होन्नानैबो खौरांगिरि मेलआव मन्थ्रि शर्माआ रोखा खालामदों। बिसायख'थिनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिआ राजखान्थि हान्जाफोरनि जुथाय मेल खुंगोन होन्नानै बिसायख'थिया फैगौ डिसेम्बर दानावसो जाहैनो हागौ होन्नानैबो बुङो शर्माआ।
मख'नो गोनांदि, थांनाय 2003 माइथायनि 10 फेब्रुवारीयाव बिटिसि गोरोबथाया बड' लेबारेसन टाइगार (बिएलटि), आसाम सरकार, मिरु सरकारनि गेजेराव जादोंमोन। बर' हारिनि बे 2 थि गोरोबथायाव मोन्नाय बिटिसिआ माखासे बोसोरसिम जौगालु खामानि मावनायनि उनाव बिटिसिजों बर' हारिनि थांना थानायनि थामोन्थाया आबुं जानो हाया बेखौ नोजोर होनानै गोलाव सम आलादा बड'लेन्ड राइज्योनि थाखाय अहिंसा खान्थिजों सोमावसारबोनाय एबसु आरो आखाइयाव हाथियार दैन्नानै हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जाफोरा खौसेयै गोरोबलायनानै भारत सरकारजों 3 थि बर' गोजोन गोरोबथाखौ खालामो। कभिड-19 महामारिनि गिथावनायै साग्लोबसारनायाव बिटिआर गोरोबथानि मावनो लानाय खामानिफोरा थालांनायनि जाहोनाव थांनाय समफोराव एबसुजों लोगोसे गोरोबथायाव थानाय बर' आफादफोरा थाबैनो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुनांगौनि सरकारखौ नारसिनबोदोंमोन। बे गोरोबथानि सोमोन्दै बावैसो साननि गेजेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो रांखान्थि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान दिल्लीसिम थांनानै नख'र मन्थ्रिजों सावरायनायनि माखासे साननि उनावनो बर' रादायनि दफाफोरखौ मावफुंनो लाजेन्नानै बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर एबा बड'लेन्ड टेरिटरिएल रिजिअन बाहायनो हानाय बादि फोसावनाय जाबाय। राइज्यो बेंगिरिनि गनायथि होनायनि उनावनो राइज्यो सरकारा बे बाथ्राखौ फोसावयो। आसाम सरकारनि बर' रादाय मावफुंनो लानायखौ एबसु, इउपिपिएल आरो माखासे बर' दैदेनगिरिफोरा गोजोन्नाय फोरमायनानै बरायदों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here