• Home
  • /
  • Business
  • /
  • बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

July 27, 2021

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

आसामनि बक्सार लाभलिना बरगहाइआ दिनै जालांनाय अलिम्पिकनि  69 किलग्राम थाखोनि बिक्सं बादायलायनायाव जार्मानिनि नेदाइन एपटेजखौ 3-2 पइन्टनि फारागथियाव फेजेन्नानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here