Bodosa Newspaper

July 22, 2024

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

आसामनि बक्सार लाभलिना बरगहाइआ दिनै जालांनाय अलिम्पिकनि  69 किलग्राम थाखोनि बिक्सं बादायलायनायाव जार्मानिनि नेदाइन एपटेजखौ 3-2 पइन्टनि फारागथियाव फेजेन्नानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय।

Share with your friends!

Leave a Comment