Bodosa Newspaper

July 22, 2024

फैगौ 5 डिसेम्बरआव बर’ थुनलाइ आफादनि बारग’ आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि रंसारि सान फालिनो साखाफारा

Brajendra Kumar Brahma

कक्राझार, 1 डिसेम्बरः बर’ थुनलाइ आफादआ फैगौ 5 डिसेम्बर, 2020 अक्ट’खालि आफादनि मोनसे समनि बारग’ आफादगिरि गेदेमा लिरगिरि आरो समाज सिबियारि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमारनि थैनाय सानखौ मिरुनाङै गिबि खेब गाब गोनाङै फालिनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बिथांनि रुंसारि जानाय सानखौ फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सेथि खन्थाय सान फालिनोबो थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार होफैनो थाखाय मिरु बर’ थुनलाइ आफाद आरो कक्राझार जिल्ला बर’ थुनलाइ आफादआ जुथायै गासैबो बर’ राइजो-राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। हाबाफारि बादियै 5 डिसेम्बरखालि फुंनि 7 रिंगायाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा लङाबाङि (सालानि बाथाबारि)आव रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउगोन। फुंनि गु रिंगायाव कक्राझार सहरनि रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नमायाव बर’ थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोगोन आरो रुंसारिनि सावमुआव बिबार बाउगोन । बेनि उनाव फुंबिलि 10 रिंगायाव कक्राझार सहरनि रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नमायाव खन्थाय सान फालिनाय जागोन।

Share with your friends!

Leave a Comment