• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों ।

October 27, 2022

तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों ।

तामुलपुर, 27 अक्टबरः तामुलपुर फरायसालिमाया बोसोरफ्रोमबो खुफुंनाय बायदि देग्लायबो 36 थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदोंl बे फरायसा बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायोl बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो 58 नं तामुलपुर बिधान सभानि MLA जलेन दैमारिया l

बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ, माननि आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटि मुलग सोलोंसालिनि बर’ बिफानि बिबुंगोरा डाः भपेन नारजारिआ, BTC नि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नारजारि, तामुलपुर ओन्सोलनि समाज सिबियारि आरो बे फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरा बाहागो लायोl हारिमु मोनाबिलि हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोनाय मेथाइ खनगिरि हिमानि बर’ आरो प्रेयान दिपआ मेथाइ रोजाबना दिन्थिफुंगोन।

मख’नो गोनांदि, बे फरायसालिमाखौ लुफुंनो एबा जौगाहोनो थाखाय BTC नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ 2 कौति रां अनसुंथाइ होयो आरो 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि MLA जलेन दैमारियाबो 5 लाख रां अनसुनथाइ होयो होनानै मिथिनो मोन्नाय जादोंl

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here