• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • ट्रेकिंजों लोगोसे दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरडानि बुरापाहार हाग्रा ओन्सोलखौ बेखेवबाय

November 16, 2020

ट्रेकिंजों लोगोसे दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरडानि बुरापाहार हाग्रा ओन्सोलखौ बेखेवबाय

बकाखाट, 16 नभेम्बरः काजिरङा माहारियारि पार्कनि कहरा, बागरि आरो अगरातरि हाग्रा ओन्सोलखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। दिनै बे माहारियारि पार्कनिनो बुरापाहार हाग्रा ओन्सोलखौबो दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जायो। बे पार्कखौ बेखेवनानै होयो राइज्योनि दै सम्पद बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्तआ। बेजों लोब्बा लाखिनानै कलियाबर महकुमानि घराखाटियाव थानाय बुरापाहार हाग्रा ओन्सोलनि मावखुलि सेरनि हाबग्रा लामायाव खुंनाय बे बेखेव हाबाफारियाव मन्थ्रि महन्तनि अनगायैबो कलियाबरनि महकमा बेंगिरि बितपन नेउग, काजिरङानि सामलायगिरि पि. शिब कुमार, डि एफ अ' रमेश कुमार गगै, नैथि हाग्रा रैखाथि हान्जानि बिबानगिरि मुकुल शइकिया, रेन्ज बिबानगिरि प्रदिप गस्वामी आरो जायगानि गोबां मान गोनां सुबुंफोरा बाहागो लायो।

Minister Keshab Mahanta

बेखेव बिबुंथियाव मन्थ्रि महन्तआ बुङोदि- बुरापाहार, चिरां पाहारनि ट्रेकिं आरो बान्दरदुबि ओन्सोलनि दावबायारि ओन्सोलफोरा राइज्योनि रांखान्थि, समाजयारि जौगाखांनायाव मदत होदों। बेनि गेजेरजों काजिरङानि कान्चनजुरि हाबग्रा लामा आरो दावबायारिफोरनो साइकेलजों थांनो हानायनि खाबु फैसिगोन होन्नानै बिथाङा बुङो । मख'नो गोनांदि, दासान्दि बुरापाहार हाग्रा ओन्सोलनि 22 कि. मि. लामा, चिरांपाहारनि 2 कि. मि. ट्रेकिं लामा आरो बान्दरदुबिनि 6 कि. मि. लामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here