• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जेब्लासिम बिसायखथि खुंनायनि अक्टआ फोसावजाया अब्लासिम बिटिसिनि मोन 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोनः हाग्रामा

September 26, 2020

जेब्लासिम बिसायखथि खुंनायनि अक्टआ फोसावजाया अब्लासिम बिटिसिनि मोन 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोनः हाग्रामा

कक्राझार, 26 सेप्तेम्बरः बिटिसिखौ 17 बोसोर सामलायनाय बिपिएफ दोलोया फिन 4 थि खेबनि थाखाय बिटिसि खुंथायखौ दखलाव लाफिन्नो थांखिजों दासान्दि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनाय हाबाफारिखौ गोख्रों सोलिहोबाय थानाय नुनो मोन्दों। शुक्रबारखालि बिपिएफनि खमैबो 100 निबो बांसिन मावफारियाफोरा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि खुङो। दोलोनि बे हाबाफारियाव बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा सालाकाटि बियाबनि बिजाथि देरहासार बसुमतारि, राजिब कुमार ब्रह्म, दनेस्वर गयारिजों लोगोसे दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। कक्राझाराव खुंनाय बिपिएफनि बे रेलीया फैगौ 27 अक्टबरनि सिगां बिटिसि बिसायख'थि खुंनाय आरो बिटिसिआव राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय माव समआ जोबनायनि उनाव बेनि माव समखौ बारायबावैनि दाबि खालामनाय। बेनि सोमोन्दै कक्राझार जिल्ला खुंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइबो दैथायहरो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि, दिनै सा 100 निबो बांसिन मावफारियाफोरनि बाहागो लानायाव खुंनाय बे रेली खालामनानै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि आरो राइज्योयारि बिसायख'थि आयगनिसिम गोसोखांलाइ गथायो । महिलारिया बुङोदि, राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ आरोबाव बारायबावनायखौ जों हास्थाया। खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदियै बिटिसि बिसायख'थिया दानो खुंजानाय नङा आरो बिटिसियाव राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाया आरोबाव 6 दाननि थाखाय बारायबावगोन बे बाथ्राखौ रायखांनानै महिलारिया बुङोदि, बिटिसियाव थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय आरो राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ बोखारनांगौनि दाबिजों मोन 4 जिल्लायाव दोलोया सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खुलांबाय थागोन ।

Hagrama Mohilary Submitted Mamorandum

जेब्लासिम बिसायख'थि खुंनायनि अक्टआ फोसावजाया अब्लासिम बिटिसिनि मोन 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन । शुक्रबारखालि कक्राझार, गसाइगाव, काजलगाव आरो बिजनीयाव सोमावसारनाय जादों आरो फैगौ समबारखालि कक्राझार आरो गसाइगाव, बिजनी आरो काजलगावयाव आइजोफोरनि रेली खालामनाय जागोन । बेजों लोगोसे समबारखालिबो उदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर, मुसलपुर आरो सालबारियावबो बेबायदि रेलीया ओंखारगोन। खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया बुङोदि, हिमन्तआ बिसायख'थि आयग नङा। हिमन्तआ बुङोब्लानो बिटिसि बिसायखथिया जानाय नङा बेबायदि बाथ्राजों फिनजाथाय खालामनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि सायाव हान्जाया आबुं फोथायनाय दं होन्नानै महिलारिया बुङो। गावनि बिबुंथियावनो महिलारिया लागोसेयै बुंबावोदि, बिटिसिनि बिसायख'थिया दिन्दांनानै थानायनि गुबै जाहोना राजखान्थिनि खैसार। बिसायखथिखौ खुङालासेनो राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ बारायहोबाय थानायनि मोनसे राजखान्थि गेलेदों होन्ना अजद खालामो। महिलारिया बे बाथ्राखौबो रायखांना बुङोदि, थांनाय माखासे साननि सिगां मिजरामाव जिल्ला परिषदनि बिसायखथिया खुंजादों। बेनि अनगायैबो राजस्थानाव पन्चायत बिसायख'थि आरो बिहाराव बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजागोननि साखा-फारा जादों। बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसि बिसायख'थिया मा जाहोननि थाखाय दिन्दांनानै दं बेनि सायाव हाग्रामा महिलारिया सोंथि खालामो आरो थाबैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुनांगौनि दाबि दैखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here