• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जेब्लासिम बिसायखथि खुंनायनि अक्टआ फोसावजाया अब्लासिम बिटिसिनि मोन 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोनः हाग्रामा

September 26, 2020

जेब्लासिम बिसायखथि खुंनायनि अक्टआ फोसावजाया अब्लासिम बिटिसिनि मोन 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोनः हाग्रामा

कक्राझार, 26 सेप्तेम्बरः बिटिसिखौ 17 बोसोर सामलायनाय बिपिएफ दोलोया फिन 4 थि खेबनि थाखाय बिटिसि खुंथायखौ दखलाव लाफिन्नो थांखिजों दासान्दि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनाय हाबाफारिखौ गोख्रों सोलिहोबाय थानाय नुनो मोन्दों। शुक्रबारखालि बिपिएफनि खमैबो 100 निबो बांसिन मावफारियाफोरा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि खुङो। दोलोनि बे हाबाफारियाव बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा सालाकाटि बियाबनि बिजाथि देरहासार बसुमतारि, राजिब कुमार ब्रह्म, दनेस्वर गयारिजों लोगोसे दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। कक्राझाराव खुंनाय बिपिएफनि बे रेलीया फैगौ 27 अक्टबरनि सिगां बिटिसि बिसायख'थि खुंनाय आरो बिटिसिआव राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय माव समआ जोबनायनि उनाव बेनि माव समखौ बारायबावैनि दाबि खालामनाय। बेनि सोमोन्दै कक्राझार जिल्ला खुंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइबो दैथायहरो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि, दिनै सा 100 निबो बांसिन मावफारियाफोरनि बाहागो लानायाव खुंनाय बे रेली खालामनानै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि आरो राइज्योयारि बिसायख'थि आयगनिसिम गोसोखांलाइ गथायो । महिलारिया बुङोदि, राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ आरोबाव बारायबावनायखौ जों हास्थाया। खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदियै बिटिसि बिसायख'थिया दानो खुंजानाय नङा आरो बिटिसियाव राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाया आरोबाव 6 दाननि थाखाय बारायबावगोन बे बाथ्राखौ रायखांनानै महिलारिया बुङोदि, बिटिसियाव थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय आरो राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ बोखारनांगौनि दाबिजों मोन 4 जिल्लायाव दोलोया सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खुलांबाय थागोन ।

Hagrama Mohilary Submitted Mamorandum

जेब्लासिम बिसायख'थि खुंनायनि अक्टआ फोसावजाया अब्लासिम बिटिसिनि मोन 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन । शुक्रबारखालि कक्राझार, गसाइगाव, काजलगाव आरो बिजनीयाव सोमावसारनाय जादों आरो फैगौ समबारखालि कक्राझार आरो गसाइगाव, बिजनी आरो काजलगावयाव आइजोफोरनि रेली खालामनाय जागोन । बेजों लोगोसे समबारखालिबो उदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर, मुसलपुर आरो सालबारियावबो बेबायदि रेलीया ओंखारगोन। खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया बुङोदि, हिमन्तआ बिसायख'थि आयग नङा। हिमन्तआ बुङोब्लानो बिटिसि बिसायखथिया जानाय नङा बेबायदि बाथ्राजों फिनजाथाय खालामनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि सायाव हान्जाया आबुं फोथायनाय दं होन्नानै महिलारिया बुङो। गावनि बिबुंथियावनो महिलारिया लागोसेयै बुंबावोदि, बिटिसिनि बिसायख'थिया दिन्दांनानै थानायनि गुबै जाहोना राजखान्थिनि खैसार। बिसायखथिखौ खुङालासेनो राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ बारायहोबाय थानायनि मोनसे राजखान्थि गेलेदों होन्ना अजद खालामो। महिलारिया बे बाथ्राखौबो रायखांना बुङोदि, थांनाय माखासे साननि सिगां मिजरामाव जिल्ला परिषदनि बिसायखथिया खुंजादों। बेनि अनगायैबो राजस्थानाव पन्चायत बिसायख'थि आरो बिहाराव बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजागोननि साखा-फारा जादों। बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसि बिसायख'थिया मा जाहोननि थाखाय दिन्दांनानै दं बेनि सायाव हाग्रामा महिलारिया सोंथि खालामो आरो थाबैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुनांगौनि दाबि दैखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here