• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जतिन इस्लारि-गौतम राय गोसोखां फुटबल ट्रफीनि मेचखौ इउनाइटेड एफसि, लाइजु आफादआ देरहादों

November 9, 2020

जतिन इस्लारि-गौतम राय गोसोखां फुटबल ट्रफीनि मेचखौ इउनाइटेड एफसि, लाइजु आफादआ देरहादों

बासुगाव, 9 नभेम्बर: कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि दालाइ पुलिस बादानि सिङाव थानाय हरिगाव जतिन इस्लारि गेलेग्रा फोथाराव आरो थारांगुरि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय रबिबारखालि गेलेनाय मेचखौ देरहानो हायो इउनाइटेड एफसिनि अनगायैबो नैथि गेलेनायाव देरहानो हायो हरिगाव लाइजु आफाद हान्जाआ। नैथि गेलेनाय मेचआव हरिगाव लाइजु आफाद हान्जाआ कारिगाव बारबा एफसि हान्जाखौ गलसेआव फेजेन्नो हायो। फारसेथिं जयमा दुर्गा एफनि हान्जाया सालबानि एफसि हान्जाखौ 3-0 गलाव फेजेन्नो हायो। बे गेलेग्रा फोथारावनो गेलेबावनाय मेचखौ पाटगाव एफसिनि हेंथायै बारागर मरियम एफसि हान्जाया 1-2 गलाव देरहानो हायो। फारसेथिं जरेगाव गेलेग्रा फोथाराव मनेश्वर राय आरो मनबारि राय गोसोखां फुटबल ट्रफीनि रबिबारखालि गेलेनाय सेमि फाइनाल मेचआव कालिफुख्रिनि मिलि-जुलि संघआ बासुगाव जन कल्यान क्लाबखौ फेजेन्नो हायो। नैथि मेचनि गेलेनायाव मुराबारि अन्जलि क्लाबखौ साकाति सिलाराय संघआ फेजेन्नो हायो। फाइनाल मेचखौ कालिफुख्रि मिलि-जुलि संघ आरो साकाति सिलाराय संघनि गेजेराव गेलेगोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here