Bodosa Newspaper

June 5, 2023

चिमेन सापरिआव दुलाराय बर’ गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो रायदाव आफाद दादों

Share with your friends!

Leave a Comment