• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ इउ पि पि एलआ कसुगावआव बरायदों

September 4, 2020

गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ इउ पि पि एलआ कसुगावआव बरायदों

कक्राझार, 4 सेप्तेम्बरः 3 सेप्तेम्बरखिल कसुगाव बियाबआव गुबुन गुबुन दोलो आफादनि सोद्रोमाफोरा सोलायनाय आरो थार खुंथाय हास्थायनानै इउ पि पि एल दोलोआव हाबफैयो। गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय जलेस्वरीआव खुंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों राइज्यो सभानि बारग' एम पि एबा बारग' इउ पि पि एलनि आफादगिरि उर्खाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे लाइमोन इउ पि पि एलनि आफादगिरि समनाथ नार्जारिआ आर'नाइ आरो गामसाजों बरायो।
UPPL
 
जलेस्वरीआव कसुगाव बियाबनि इउ पि पि एलनि बिजाथि उखिल मोसाहारिनि जानानै उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो समनाथ नार्जारिआ फोसावदिंनायाव बाहागो लायो। ब्रह्मआ गावनि बिबुंथियाव मख'योदि, थांनाय 17 बोसोर बि टि सिखौ सामलायनाय बि पि एफ दोलोआ सान्थ्रहायै जाख्ल'नाय आरो गेना खालामनायनि थाखायनो राइजो-राजानि अन्नाय आरो फोथायनायखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। बि टि सिनि राइजो-राजाफोरा बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे गोदान मिजिं सुजुदों होन्नानै मख'ना फैगौ समाव सोलोंथायनिफ्राय जागायनानै गासै फोथारावनो आबुं जौगाखांनायखौ राइजो-राजाफोरा मेगनजों नुनो मोनगोन होन्नानै फोरमायदों। गाहाम खुंथायनि थाखाय आरो गुस्लायनायनि सार्थआव हारि-धोरोम बासिनाय गैयालासे इउ पि पि एल दोलोखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनो राइजो-राजाफोरा थियारि जाबाय आरो इउ पि पि एल दोलोआनो बांसानखो मासि लानानै फैगौ बि टि सि सरकारखौ दागोन होन्नानै बिथाङा दाबियो। बिथाङा दाजाबदेरनानै मख'बावदोंदि, राइजो-राजाया सोलायनायखौ लुबैथारबाय आरो बेखायनो सोलायनांगौनि थाखाय राइजो-राजाया भट होगोन।

 गुबुन फार्से इउ पि पि एलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ 3 सेप्तेम्बरखालि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरआव मोनसे फोसावदिनायाव बाहागो लायो। बिथाङा बुङोदि, इउ पि पि एल दोलोआ राइजो-राजानि सान्थ्र'हायै हेफाजाब मोनगासिनो दङ।
Insert Image
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here