Bodosa Newspaper

December 1, 2023

गोथार बरदिनजों लोब्बा लाखिनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ गोजोन

Assam CM

हामलायथि जासिहरदों दिसपुर, 25डिसेम्बर: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ गोथार बरदिन फोर्बोखौ लोब्बा लाखिनानै खृस्टान धोरोमारि सुबुंफोरजों लोगोसे दुलाराय आसामनि थागिबिफोरनिसिम गोथार गोसोजों गोजोन हामलायथि जासिहरदों। गांसे हामलायथि रादाबनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि सनवालआ बुङोदि, गोथार बरदिन फोर्बोखौ फालिनाया सुबुंफोरनि गेजेराव बिदा-फंबाय सानलायनाय आरो अनलायनायनि बेन्दोंखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि अनगायैबो मोनसे गोहो गोरा धोरोमनि थासारिजों समाजखौ गोजोन आरो जौगानाय लाबोनो हागोन। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, गोथार बरदिन फालिनायनि लोब्बायै जिसुनि सुबुंथिनि थाखाय होलांनाय बोसोनआ जोंनि समाजआव गोजोनै थानो हानायनि थाखाय जोंखौ थुलुंगा होगोन। गिबि मन्थ्रिआ गोथार बरदिन फालिनायनि लोबबायै जोंनि गेजेराव बिदा-फंबायनि नोजोरजों अनलायनाय थासारिखौ आरोबाव बांसिन गोख्रोंसिन खालामगोन होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Leave a Comment