• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गुसु बोथोराव टमेट सुप लोनायजों मुलाम्फा मोननो हायो, खर’ मेलेमखौबो गाहामै लाखियो

October 30, 2020

गुसु बोथोराव टमेट सुप लोनायजों मुलाम्फा मोननो हायो, खर’ मेलेमखौबो गाहामै लाखियो

          गुसु बोथोर फैनाय लोगो लोगो टमेटनि सुप लोंनो मोजां मोन्नाया 2 गुण बारा जायो। मानोना टमेट'नि सुपआव गोबां देरहोनो-लावहोनो हानाय गुण थायो, जाय देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो। बेयाव भिटामिन ए, इ, सि, के आरो एन्टि-अक्सिडेन्टस थायो। बे नोंथांखौ गाहाम देहा आरो फिटयै लाखियो। बिब्दिब्ला फै टमेट' सुपनि मुलाम्फानि सोमोन्दै मिबथिनानै लानि- बेयाव भिटामिन के आरो केल्सियाम थायो, जाय बेगेंफोरखौ गोख्रोङै लाखियो। टमेट'नि सुपखौ सानफ्रोमबो लोंनायजों बेयो टिएनएफ अल्फानि ब्लाड लेभेलखौ 34 जौखोन्दोसिम खमायहोयो। मख'नो गोनांदि, देहायाव लाइकपीननि आंखालजों बेगेंफोराव जेंनाया बारायो।

     टमेट'आव लाइकपीन थायो आरो बेखौ नेम बादियै आजावनानै लायोब्ला, गावखौनो गाव बेरामफोरनिफ्राय जानगाराव लाखिनो हायो। टमेट'नि सुपआव लाइकपीन आरो केरटनायड बायदि एन्टि-अक्सिडेन्ट थायो, जायजों आइजो आरो हौवाफोरनाव केन्सार जानायनि बिबाङा खमायो। सप्ताहआव सानथाम बे सुपखौ लोंनायजों ब्रेस्ट, प्रस्टेट केन्सारनि जानायनि बिबाङा बाङाइ जायो।

Tomatp Soup

        बेराफार्से, भिटामिन एआ टिशु जौगाखांनायनि थाखाय गोनां जायो। देहायाव सानफ्रोमबो 16 जौखोन्दो भिटामिन ए आरो 20 जौखोन्दो भिटामिन सिनि गोनांथि जायो आरो टमेट'नि सुपआ देहानि बे गोनांथिखौ आबुं खालामो । टमेट' सुपआव गोबां बिबांनि कपार मोन्नाय जायो, जायजों नार्भास सिस्टेमआ गाहामै थायो। बेयाव पटेशियामनि बिबाङा गोबाङै थायो। बेयो खरखौ गोख्रोङै लाखियो। टमेट' सुपखौ जुदि अलिभ अयेलजों बानायोब्ला बेयो लिरथाय खमायनायाव मदद गोनां जायो। बेयाव दै आरो फाइबारनि बिबाङा बांसिनै थायो, जायनि थाखाय नोंथाङा गोबां समसिम उखैनाय नङा।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here