• Home
  • /
  • Health
  • /
  • गाइखेराव बेरे मोदै होना लोङोब्ला मुलाम्फा गोनां

August 28, 2020

गाइखेराव बेरे मोदै होना लोङोब्ला मुलाम्फा गोनां

बेरे मोदैया जैरैखि जाया मानो बेयो देहा सोलेरनो गोबां मुलाम्फा होयो। बेरे मोदैआव फुटग्लुकज, आयरन, केलसियाम, फरफेट, सडियाम, क्लरिन, पटेसियाम, मेग्नेसियाम बायदि गुन थायो, जाय देहा सोलेरखौ भेक्टेरियानिफ्राय रैखाथि होनायाव मदत खालामो। लोगोसे बेयाव एन्टिसेप्टिक, एन्टिबायटिक, भिटामिन बी1 आरो बी 6 आबो गोबां बिबांनि थायो, जाय गोखों देहा आरो समायना महरनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां।

माखासे बेरामफोराव बेरे मोदैआ मुलिनि हाबा मावो। बेरे मोदै जायोब्ला मेगननि नुथाय गोहोया बाङो, फार्सेथिं कफ, हाफानि बेराम, हाइ ब्लाड प्रेसारनि जेंनानिफ्रायबो रैखाथि मोननो हागौ। बेरे मोदैआ गाव हारसिंनो मुलाम्फा गोनां, नाथाय बेखौ गाइखेरआव होना लोङोब्लाबो माखासे मोजां मुलाम्फाफोरखौ मोन्नो हायो।

(1) गाइखेर गुदुंआव बेरे मोदै गलायना लोङोब्ला जिंगा सिनाया जानगार जायो। बेयो नार्भ सेल आरो नाभीस सिस्टेमखौ आराम मोनहोनायनि हाबा मावो।

(2) मोजाङै उन्दुलांनो हानायनि थाखायबो गाइखेर गुदुंआव बेरे मोदै गलायना लोङोब्ला मुलाम्फा गोनां। उन्दुनायनि से घन्टा सिगां गाइखेरखौ फुदुंना बेरे मोदै गलायना लोनांगौ।

(3) दोगोन बिखान्थिखौ मोजाङै लाखिनो थाखायबो गाइखेरखौ फुदुंना बेरे मोदै गलायना लोनांगौ। बिब्दि लोङोब्ला बाज'नायनि जेंना जाया।

(4) देहा सोलेरनि हाराफोरखौ गोख्रों लाखिनायनि थाखाय गाइखेराव बेरे मोदै होना लोनांगौ। बिब्दि लोङोब्ला हाराफोराव माबाफोर ख'हा जाना दङब्ला बेयो मोजां जायो।

 (5) गाइखेर आरो बेरे मोदैखौ नेमखान्थिजों लोंनायनि हुदा खालामोब्ला सोलेरारि आरो गोसोआरि गोहोआ बाङो। बे गोहोमा थोंजों जोंनि खामानिफोराव गोग्लैयो आरो मोजां फिनजाथाय मोन्नो हायो।
Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here