Bodosa Newspaper

July 22, 2024

गसाइगावनिफ्राय सासे फरायसुलि गोमानानै दङ

Gossaigaon Missing

गसाइगाव, 20नभेम्बरः कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि गामिनि थागिबि आक्तार हुसेइन शेखनि फिसाजो आरो गसाइगाव कलेजिएट गोजौ फरायसालिनि थाखो 10 नि फरायसुलि आबिदा खाटुनआ थांनाय 12 नभेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। नख’रनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला, हिन्जावसाया फुंबिलि समाव थाबायग्लांनो थाखाय न’निफ्राय ओखारलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिम न’फार्से गिदिंना फैफिनाखै। खाथि-खाला आरो लोगोफोरनाव सोंनानै खौरां लादोंब्लाबो दिनैसिमाव फरायसुलि आबिदा खाटुननि बागै जेबो खौरां मोन्नाय जायाखै। नख’रनि सोद्रोमाफोरा बे हिन्जावसा गोमानायनि सायाव गसाइगाव पुलिस थानायाव गांसे गसर थिसनबाय। गसर थिसन्नाय हिसाबै गसाइगाव पुलिसआ हिन्जावसाखौ नागिरना दिहुन्नो थाखाय दासान्दि नांथाबगासिनो थादोंब्लाबो हिन्जावसानि बागै खौरां मोन्नो हानाय जायाखै। बेनिखायनो हिन्जावसाखौ बबावबाफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला 8011741288 मबाइल नम्बरआव खौरां हरनो थाखाय नख’रनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों।

Share with your friends!

Leave a Comment