• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गसाइगावआव पस्टार बोखारनाय-बुसिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि

December 2, 2020

गसाइगावआव पस्टार बोखारनाय-बुसिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि

गसाइगाव, 2 डिसेम्बरः बिटिसिनि बिसायख'थि समआ खाथिथाराव सौफैनाय समनि गेजेराव दासान्दि दाब-दाब जायगाफोराव बिसायख'थिखौ लानानै गावजों-गाव दावराव-दावसि थासारि सोमजिनाया बांबोनो हमनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बि टि सिनि दाब-दाब जायगाफोराव मोनसे राजखान्थि दोलोनि मावथिफोरा गुबुन मोनसे दोलोनि पस्टार-बेनारफोरखौ बोखारनाय आरो बिसिनाय जाथायाबो सोमजिफ्लेबाय थादों । बेबादिनो बिदिन्थि महरै गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय तिनिआलि खाथिनि धरमशाला मन्दिरनि साखाथि केरासिन डिपु खाथियाव इउपिपिएलनि मोनसे गेदेर पस्टार सिथाबनायखौ बुफाय-बुसि खालामनाय जाथाया महर मोन्दों। इउपिपिएल दोलोआ फोसावनाय- बेनो नामा हाग्रामानि मडेल बिटिसिआ? गैया जेबो थांनानै थानायनि राहा, गायसनजायासै जेबो कारखाना, खालि बारायदों बेखार जेंना।

Poster torn

बेबादि लिरनानै फोसावनाय गेदेर पस्टारखौ थांनाय 29 नभेम्बर हराव सिनायमोनै दुथांफोरा बुफाय-बुसि खालामदों होन्नानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा अजद होदों । गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि प्रफुल्ल इसलारिआ बे जाथायाव बिपिएफनि लोब्बा थानो हागौ होन्नानै फोरमायथिदों। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला, एखे जायगायावनो नांजाबफा हिसाबै बिपिएफनि मोनसे गेदेर पस्टारआबो दङमोन। नाथाय बिपिएफनि पस्टारखौ जेबो खालामालासे इउपिपिएलनि पस्टारखौल' बुफाय-बुसि खालामनाय हिसाबै बेयाव बिपिएफनि मददगिरिफोरनि आखाइ थानो हागौ होन्नानै बुंथियो। लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय दाबि खालामनायजों लोगोसे बिसायख'थि जोबजासिम ओन्सोलनि थासारिखौ गोजोनै लाखिनायनि थाखाय गोख्रों राहा लानो महकुमा खुंथायनिसिम दाबि खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here