• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार मेइन मार्केटनि थावनिखौ लानानै फालांगिरिफोरा गोजोन्नाय मोनै फोरमायदों

August 25, 2020

कक्राझार मेइन मार्केटनि थावनिखौ लानानै फालांगिरिफोरा गोजोन्नाय मोनै फोरमायदों

कक्राझार, 24 आगस्टः बावैसो राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ कक्राझार मेइन मार्केटनि गोदानै लुफुंजानाय सेथि आरो नैथि फ्लरनि निउ मार्केट कमफ्लेक्सखौ फालांगिरिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होदोंमोन । नाथाय बेखेवनानै होनायनि दान मोन्नैनि उनावनो गोजोन्नाय मोनै फोरमायदों कक्राझार मेइन मार्केटयाव सानफ्रामबो जिरायग्रा फिसा थाखोनि फालांगिरिफोरा। जायखौ लानानै दिनै मार्केट कमफ्लेक्सनि आवथायाव फालांगिरिफोरा धर्ना होयो।

फालांगिरिफोरा अजद होनाय बादिब्ला जाय मार्केट कमफ्लेक्सयाव फालांगिरिफोरखौ खुंथाइआ फजनानै होदोंमोन बेफोर जायगाफोरा फालांगि मावनो थाखाइ साबजाथाव जायगा नङ। बेबादिनो सानफ्रामबो मैगं-थाइगं आरो आइजें-आइलाफोरखौ गोजौयाव बोखोलाय-बोख्लायलाय खालामबाय थानाया जाथावना नङा होन्नानै फोरमायनायजों लोगोसे बुङोदि, बांसिन फिसा थाखोनि फालांगिरिफोरानो बैसो जानायगोजा आरो आइजो माहारिनि।

बेखायनो फान्नो गोनां मैगं-थाइगंफोरखौ गोजौयाव बोखोलांनो आरो बोख्लायनो थाखाय मानसि हमनो गोनां जानायलाय सानफ्रामबो हाजिरा होनोबो गोनां जादों होन्नानै फोरमायदों। बेखायनो खुंथायनिसिम धर्ना होनानै फालांगिरिफोरा मोजां जायगा थि खालामना होनो दाबि दैखांदों।खुंथाया बेनि सायाव मा राहा लायो बेनि सायावनो फालांगिरिफोरनि इयुनआ सोनारगोन। गोबांथार फालांगिरिफोरानो दिनबाव खालामाजासे बे जेंनाखौ बोस्रांनानै होनो खावलायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here