• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार जिल्ला बर’ थुनलाइ आफादआ सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर’नि मुंख्लं सान फालिदों

September 28, 2020

कक्राझार जिल्ला बर’ थुनलाइ आफादआ सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर’नि मुंख्लं सान फालिदों

कक्राझार, 28 सेप्टेम्बरः बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि, बर' राव-थुनलाइ, हारि अनफावरि, गागि आरो राफोद थुनलाइगिरि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि मुख्लं सान 27 सेप्तेम्बरखौ फालिनाय जायो। बिथांनि बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादि देग्लायबो बिथांनि 30थि बोसोरारि मुंख्लं सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन जिल्ला, गुदि आफादफोरा फालिनाय बादिनो कक्राझार टाउननि बिखायाव थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नयुंआव मिरु बर' थुनलाइ आफाद, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादआ जुथायै फालिनाय जायो। आफादनि फिरफिलाखौ ससे दैखांनानै मुंख्लं बिहुराम बर'खौ गोसोखांनानै मान बावनाय जायो।

Death anniversery of Iron Man Bihuram Boro observed by Kokrajhar District Bodo Sahitya Sabha

बेनि सिगां कक्राझार सहरनि बागानसालिआव थानाय कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आवबो आफादनि फिरफिलाखौ ससे दैखांनानै मुख्लं सानखौ जयैनो फालिनाय जायो। जिल्लानि मावख'आव आफादनि फिरफिलाखौ ससे बोखोना बिरहोयो जिल्लानि लोगो नेहाथारि बिरिनसि कुमार ब्रह्मआ आरो मिरुनि मावख' फिरफिलाखौ ससे बोखोनानै मुख्लंनो मान बावजेनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जोंसार नार्जारिआ। हाबाफारि बादियै फिरफिला दैखोखांनायनि उनाव सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि जिउ बिथुननि बागै सुंद'यै फोरमायथिनानै होयो नेहाथारि जोंसार नार्जारि आरो लोरगि फावथाय हानजानि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मआ। बे हाबाफारिआव बाहागो लादोंमोन कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद, कक्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा खुंगुर दैमारिजों लोगोसे आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा। मख'नाय जायोदि, सोरबां सुबु मुंख्लं बिहुराम बर'आ बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 1971-1974 इं माइथायाव गौरिकान्त ब्रह्मनि आफादगिरि समाव, लझेश्वर ब्रह्मनि आफादगिरि समाव 1977-1980 इं माइथायाव, रामदास बसुमतारिनि आफादगिरिनि समाव 1980-1983 इं माइथायाव आरो हांखोनि फाइखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारिनि आफादगिरिनि मावसमाव 1983-1990 माइथायसिम मोननै गाहाय नेहाथारिनि बिबान लानानै बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांदोंमोन।।

      दुखुनांथाव बाथ्रादि, गिलिर बिबान रुजुनानै बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेन्नाय आरो राव-थुनलाइखौ जिउयै-माहामै सिबिबाय थानाय समावनो बिथांखौ थांनाय 1990 माइथायनि 27 सेप्टेम्बर खालि सिनायमोनै दुथांफोरा खास्रि-बिस्रियै गावथारनानै अबथिरा जिउ फोजोबदोंमोन। बिथांनि जिउमाखौ अबलाउरिया आलो-गोजोनै थानो जायगा होथों बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादआ खर' गंग्लायै आर'ज गाबनायजों लोगोसे फालिनो गोनां रमान होखोनि मुख्लं सानखौबो गाजा-गोमजायै मोनफ्रोम जिल्ला आरो गुदि बर' थुनलाइफोरखौ रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नेहाथारि जोंसार नार्जारिआ खावलायहरदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here