• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एमपि हिरा शरनियानि आखाइयाव गोबांथार आइन बेरेखा हाथियार दङ बि टि ए डि आर्मि कमान्डार

September 24, 2020

एमपि हिरा शरनियानि आखाइयाव गोबांथार आइन बेरेखा हाथियार दङ बि टि ए डि आर्मि कमान्डार

कक्राझार, 24 सेप्तेम्बर: कक्राझार लकसभा बियाबनि एमपि एबा गण सुरक्षा पार्टिनि आफादगिरि नब कुमार शरनिया (हिरा शरनिया) नि आखाइयाव बुर्जा बिबांनि आइन बेरेखा हाथियार दङ जाय सुबुङा बिटिसिनि गुबुन गुबुन समाजनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि खालामबोदों। बे बाथ्राखौ बुधबारखालि शरनियानिनो दानानै होजानाय बिटिएडि आर्मि मुंनि आफादनि कमान्डार बिबान मोन्नाय धनजित शरनियाआ कक्राझारआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों । एमपि शरनियानि लानाय बिफावनि सायाव मैखोम गोजोन्नाय गैयै फोरमायनानै नब कुमार शरनियानिनो दानानै होजानाय बिटिएडि आर्मि मुंनि आफादनि कमान्डार धनजित शरनियाआ थार लामायाव गिदिंबोफिन्नानै शरनियानि गथायनाय कमान्डार बिबानखौ एंग्लायो आरो बिपिएफ दोलोआव सामिल जायो। मख'नाय बादिब्ला, शरनियानि दानानै होजानाय आखान्थि आफादनिफ्राय ओंखारबोनानै धनजित शरनियाआ सुबुंनि जौगालु हाबा-हुखा मावनायाव गोसो होगोन। बुधबारखालि श्यामगामिनि बाथौ कमप्लेक्सआव खंजानाय मोनसे खौरांगिरि मेलआव धनजित शरनियाआ फोरमायथिनाय बादिब्ला, थांनाय 2019 माइथायाव बर'फोरनि हेंथायै हाबा मावनो बिटिएडि आर्मि मुंनि आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो आफादखौ जोनोम होखांनायनि उनावनो गावनो कमान्डार बिबान गथायनानै होदोंमोन। शरनियानि दानानै होजानाय बे आफादआ बर' हारिनि हेंथायै हाबा मावनो थांखिजों जोनोम जानाय बाथ्राखौ कमान्डार धनजित शरनियाआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सिमान लादों। मख'नो गोनांदि, धनजित शरनियाआ सिमान लानायनि सिगांनिफ्रायनो गोबांथार गोगो समाजखौ मोजां मोनग्रा आरो हास्थायग्रा सुबुंफोरा शरनियानि दानानै होजानाय बिटिएडि आर्मिनि सायाव सन्देह दङमोन आरो नोजोरबो होबोदों।

BTAD Army Join BPF

बिथाङा रोखायै फोरमायदोंदि, एमपि शरनियानि दैदेन्नायावनो नोगोरारिफोरनि गेजेराव बिटिसि ओन्सोलनाङै गोबां मिजिंथिजाथावै समाज बेरेखा हाबा-हुखाफोरा सोलिबोदों। धनजितआ फोरमायदोंदि, राइजो-राजानि मोजां आरो जौगानायनि थाखाय एमपि शरनियाआ माब्लाबाबो साना अदेबानि गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जेब्लायबो गावस्राहोनाय आरो खुं खान्थिजों सोलिबोदों । बिथाङा एमपि शरनियानि सायाव गोख्रों अजद लाबोनाय बादिब्ला, एमपि नब कुमार शरनियाआ बाक्सा जिल्लानि माखासे ओन्सोलफोराव आइन बेरेखा हाथियारनि थासारि सोमजिहोदों आरो बे हाबा-हुखायाव गावबो लोगोसे दंफायोमोन। एमपि शरनियाआ जेब्लायबो बर’ फोरनि हेंथायै सानो आरो बिटिसिनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव बर' हेंथा आबहावाखौ सोरजिनो थाखाय नाजायो होन्नानै मख'बावदों। शरनियाजों थाफानानै एमपि शरनियानि बिथोनआवनो बाक्सा जिल्लायाव जादब दासनि न'नि आवथायाव थांनाय माखासे दाननि सिगां हाथियार फबनाय आरो बे हाथियारफोरखौ भारतीय रौनियाआ बोखांनो मोन्नाय बाथ्राखौ सिमान लादों । एमपि शरनियाआ आइन बेरेखा हाथियारजों सोमोन्दो थानाय आरो बिटिएडि ओन्सोलनाङै समाज बेरेखा हाबा-हुखा मावनायाव बिटिएडि आर्मिखौ बाहायबोनाय बाथ्राखौ सिमान लादों। बिटिसिनि गुबुन गुबुन ओन्सोलाव जावखांनानै मोन्नाय हाथियारफोरजों शरनियाआनो सोमोन्दो दङ होन्नानै मख'ना बैफोर जाथायनि सायाव गुबुन सुबुंफोरखौसो लोब्बा दङ होन्नानै अजद होबोदों होन्ना मिबथिहोयो। समाजनि गेजेराव बर' आरो अनाबर'नि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि लाबोनाय आरो बोखावनाय सानस्त्रिखौ धनजित शरनियाआ गोथौ दुख मोन्नाय बाथ्राखौ फोरमायनानै थांनाय 6 बोसोराव शरनियाआ हाजोबादि धोन-सम्पति आर्जिदों होन्नानै बुङो।

मोनसे खेंफोरथि होनानै धनजित शरनियाआ मिथिहोदोंदि, बोहैथि समसिम एमपि शरनियाहा गुवाहाटी आरो बेनि साखाथि-फाखाथि गासै मोन 20 ओन्सोलफोराव धोन-सम्पति सै। सुबुंनि आरो समाजनि थाखाय शरनियाआ माब्लाबाबो हाबा मावबोयाखै होन्नानै अजद लाबोना गावनि लोगोफोराबो बिपिएफ दोलोआव सामिल जानाय बाथ्राखौ सिमान लायो। अदेबानि गासै सा 19 सोद्रोमाफोरजोंनो गिबि खेबनि थाखाय बिटिएडि आर्मिखौ शरनियाआ जोनोम होदोंमोन होन्नानै खौरांगिरि मेलआव धनजित शरनियाआ फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here