• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एबसुनि थान्दै हान्जाया बड’लेन्ड मुलुग सोलोंसालिनि भिसिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों

October 6, 2020

एबसुनि थान्दै हान्जाया बड’लेन्ड मुलुग सोलोंसालिनि भिसिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों

कक्राझार, 6 अक्टबरः मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारिनि दैदेन्नायाव फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया बड'लेन्ड मुलुग सोलोंसालिनि भाइस सेन्सेलरनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। मख'नाय जायोदि, बड'लेन्ड मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव डिग्रिनि जोबथा एबा 6 थि सेमिस्टारनि आन्जादखौ 100 जौखोन्दो नम्बर थानाय खुंनो नागिरनायखौ लानानै जोबथा सेमिस्टारआव फरायगासिनो थानाय गोबां फरायसाफोरानो मिरु एबसुनिसिम खौरां हरदों आरो अजद होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादया जेब्लाबो गुन गोनां सोलोंथायनि सायावनो खामानि मावबोगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन। नाथाय बोहैथि बोसोराव कभिड-19 एबा करना भाइरासनि गिलु-बालु साग्लोबनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा सोलोंथाय लानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जाबोदों।

ABSU Memorandum Submit to VC of BU

बेनिखायनो गुबुन गुबुन मुलुग सोलोंसालि जेरै- गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालि आरो कटन मुलुग सोलोंसालिया डिग्रिनि जोबथा एबा स्टारनि आन्जादखौ जेरैबायदि 50 जौखोन्दोनि थाखाय खुंनो लाहार-फाहार खालामदों बे एखे रोखोमैनो बड'लेन्ड मलगसोलोंसालिखौबो 50 जौखोन्दोनि आन्जादखौ खुंनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि भिसिनो मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबित नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरदाव बर', लोगो थुनलाइ नेहाथारि सुमित नार्जारि, मावख' नेहाथारि बुदिरा बसुमतारिमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बबेखानि भिसि गैयैनि जाहोनाव गोसोखां बिलाइखौ इन्सार्च पात्रनो गथायनाय जादों होन्नानै मिरु एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारिआ गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमाहरदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here