• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एबसुखौ राजखान्थि दोलोजों रुजुनाया थारैनो गोरोन्थिः दिपेन बर’

November 7, 2020

एबसुखौ राजखान्थि दोलोजों रुजुनाया थारैनो गोरोन्थिः दिपेन बर’

कक्राझार, 7 नबेम्बर: कक्राझार जिल्ला सदर सहरनि गेजेर बाहागो बागानसालिआव थानाय बड'फा हाउसआव शुक्रबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनाय जायो। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आथिखालाव बिटिआर ओन्सोलाव बिसायख'थिखौ लानानै गोबां रोखोमनि सुबुं मेल आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गाहायै बिपिएफ दोलोआ बिटिआर गोरोबथा, एबसु आरो गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै राइजो-राजाफोरनि गेजेराव नंखाय बांसावनाय आरो बाथ्रा बुंनायनि सायाव रोखा खालामनानै होदोंदि, बिटिआरआव हा-हुनि मोन्थायखौ लानानै बेयाव मोनथाम बाथ्रा लिरनाय दङदि, 5.3 आव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों थांनाय 2006 लेन्ड राइट एक्टखौ ट्राइबेल आरो फरेस्ट डुयेलार्सफोरा मोन्नांगौ, 7.1 आव दङदि, बिटिआरनि बाइजोआव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा जाय हायाव दङ बेनि थाखाय प्रटेक्सन होनांगौ, 7.2 आव मख'नाय दङदि, खास लेन्ड, ग्राजिं लेन्ड आरो वाटार बडिसआव जायफोर हाफोर दङबेफोराव हाबसनफैनो हाया बेनि थाखाय प्रटेक्सन होनांगौ बेयाव लिरनाय दङ। बेफोर बाथ्रानिफ्राय रोखा जादोंदि, बिटिआरआव गुबुन बाथ्रा जेबो लिरनाय गैया, बेयाव गासैबो रोखोमनि हारि-हारिसाफोराबो समान मोन्थाय दङ।

एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावोदि, थांनाय 2003 माइथायाव जालांनाय बिटिसि गोरोबथानि बेसिक फाउन्डेसनआवनो ओन्सोल बारायनाय आरो माखासे बिथिङाव बांसिन गोहोखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ दानाय जादों। बिटिआर गोरोबथायाव खुंथाय, रांखान्थि, राजखान्थि गोहोनि बारायनायखौ सरजाबनानै जायनि थाखाय बे गोरोबथानि गेजेरजों आथिखालनि थाखानाय मोन 40 परिषद बियाबनि अन्जिमाखौ मोन 60 बियाबसिम बारायनायनि अनगायैबो गोदान जिल्ला दाफुंनाय जागोन। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों ओन्सोलाव गोदान गोदान फसंथानफोरखौ फसंनाय जागोन। नाथाय बिटिआरखौ लानानै जेरैबादि नंखाय बांसावनाय आरो नंखाय फोलानाय जादों बेयो थारैनो नंखाय। आफादगिरिआ खौरांगिरि मेलआव बिटिसि गोरोबथानि 4.3 नं दफायाव हानि मोन्थाय बादियै जरैबादि ट्राइबेल आरो ननट्राइबेलफोरनि समान मोन्थाया थागोन । गोरोबथानि 3.3 आव मख'नाय दङदि, बिटिएडिखौ बिटिआर मुं होनाय जागोन आरो बेयो मावफुंजाबाय। लोगोसे 6.3 आव प्रभिन्सियेलाइस जायै बर'नि अनगायैबो जायखि-जाया बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि, बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा बर' जायगाफोराव थांनानै बुंदोंदि, बर' हारिआ जोबस्रांलांगोन, हार्सा जायगायाव थांनानै हार्साफोरा जोबस्रांगोन। गोजौआव मख'नाय 3.3 आरो 6.3 नि गेजेरजों बर' आरो गुबुन असमीया हारिफोरा बिटिआर ओन्सोलनिफ्राय थफ्ला-थफ्लि लानानै खारनांगोन होन्नानै बिथांमोनहा सुबुंफोरनि सिगाङाव नंखायै बांसावदों आरो फोलादों। 

ABSU Press Meet at BODOFA HOUSE, Kokrajhar

बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा खालामनानै होदोंदि, बिथांमोनहा गावसोरनि 17 बोसोर खुंथायनि समाव गोरोन्थि खुंथाय, गोरोन्थि बिफाव लानाय, बेआइनै साख्रियाव थिसन्नाय, पिएमएवाइ, आइएवाइ, जब कार्ड बायदि बिथिङाव गिलु-बालु गेनाखान्थि नुजाथिनायखौ केग रिपर्टआव लिरनाय दङ बेफोर गेनाखान्थिखौ डाइभार्ट खालामनानै बिसायख'थिनि समाव रांनि गोहोजों आरो सिगि-सग' खालामनानै भट लानायनि थांखिजों फाव फान्दायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आफादगिरि दिपेन बर'आ आसाम सरकारनिसिम खावलायनानै बुङोदि, गिबि मन्थ्रि, नखर बिफान, बिसायख'थि आयगआ गोनांथार बिबान लानानै पुलिस, मिलिटारी थिसन्नाय, एबसु अफिसखौ गाग्लोबनाय, एबसुनि दैदेनगिरि, मावसुमाफोरखौ गाज्रि-गाज्रि रावजों रायनाय बेफोर गासै जाथायनि सायाव नोजोर होनानै थाबैनो ओन्सोलाव रैखाथिनि राहाखौ थिसन्नांगौनि दाबि खालामो आरो थांनाय समाव बर्मानि एबसु अफिसखौ गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सा 9 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सा 6 सुबुंफोरखौ खादोंब्लाबो नाथाय बिसोरनि गेजेराव गुबुन साथाम सुबुंखौ हमनायनि एबा साजा होनायनि राहा लायाखै होन्नानै अजद खालामनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ जेरैबादि साजा होनांगौमोन बेबादि राहा लायैखौ पुलिस खुंथायनि बिबान लानायखौ गोजोन्नाय गैयै फोरमायदों।

आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसु मानि इउपिपिएल, इउपिपिएल मानि एबसु बे बाथ्राया थारैनो नंखाय मानोना इउपिपिएलआ मोनसे राजखान्थि दोलो। बे दोलोआ गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाबिनि जेंना बोस्रांनाय हाबाफारियाव राजखान्थि महरै हाबा मावबोदों लोगोसे एबसुजों सोमावसारनायाव आंगोयै बाहागो लाबोदों, सावरायनायाव बाहागो लाफादों आरो दिनै बे दोलोआ मोजां खुंथाय खालामनो बाथ्रा होबोनाय, सबंफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, जौगानाय लाबोनाय, बेकार जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ गासैबो मावफुंजोबनो इउपिपिएलआ गावसोरनि दोलोनि एजेन्डायाव सोसन्नानै राइजो-राजाफोरनो फोरमायदों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादआबो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बिथिङाव हर-सान खामानि मावबोदों आरो दासिम बे गोरोबथानि मोन 6 दफाफोरा मावफुंजाबाय।

दानिया जोंनो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय मोनसे मोजां सरकार नांगौ आरो बेबादि सरकारखौ सायख'नायाव एबसुआ गोनांथार बिफाव लानानै राइजो-राजाफोरखौ प्रमद बर' दैदेन्नाय इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। जुदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मोखथां महराव फारि-फारियै मावफुंजायोब्ला राइजो-राजाफोरनि जौगानाया थारैनो फैगोन होन्नानै एबसुनि आफादगिरिआ मिजिंथियो। आफादगिरि बर'आ बुङोदि, एबसुनि संबिजिरआव लिरनाय दङदि, राजखान्थियारि जेंना नुजाथियोब्ला, राइजोराजाफोरा थांखि लानायनि फार्से जेंना जायोब्ला एबसुआ राजखान्थि नङै आफादब्लाबो गोनांथार बिबानखौ लानो हायो। बेनिखायनो फैगौ बिसायख'थियाव एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय, राइजो-राजाफोरनि जौगानाय, गोजोन थासारि लाबोनायनि खामानि मावनो ओंखारनाय प्रमद बर' दैदेन्नाय इउपिपिएल दोलोखौ आबुङै हेफाजाब होनो थाखाय फोसावदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here