• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि 100 जौखोन्दो दफाफोरखौ मावफुनो सरकारखौ खावलायदों

August 17, 2020

एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि 100 जौखोन्दो दफाफोरखौ मावफुनो सरकारखौ खावलायदों

कक्राझार, 16 आगस्ट: राइज्योनि गुबुन मोनसे गोहो गोरा फरायसा आफाद एबसुनि बिफाव लानाय आरो एनडिएफबिनि गोख्रों बिफाव लानायाव थांनाय 27 जानुवारीखालि बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन । ओन्सोलाव गोजोर आरो जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बिटिआर गोरोबथाखो खालामनाय जायो। बड'फा हाउसयाव जानाय दिनैनि खौरांगिरि मेलयाव बिटिआर गोरोबथाखौ एबसुआ गोसो गोथारै बरायो होन्नानै मख'ना गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौनो मावफुजागोन होन्नानै आफादगिरि दिपेन बर'आ मिजिंथिनाय फोरमायो। बिटिआर गोरोबथाया एबसुजों 12 खेब आरो एनडिएफबिजों 32 खेब सावरायज्लायनायनि गेजेरजोंसो बर'फोरनि गोलाव समनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जोबथा महर मोन्दों होन्नानै मख'ना बे गोरोबथाया गासै थाखोनि सुबुंफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय गोरोबथा होन्नानै बुङो। गोरोबथानि 100 जौखोन्दो दफाफोरखौ मावफुनायनि बेलायाव मैखोम बिफाव लानो मिरु आरो राइज्यो सरकारखौ आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायो। गुबुन फार्से बिटिआर गोरोबथानि सायाव माखासे राजखान्थि दोलो आरो आफादफोरा गोबां रोखोमनि अजद लाबोनायखौ थोंजों नेवसिगारनानै रोखा खालामोदि, माखासे दोलो-आफादफोरा नंखाय अजद लाबोनानै सरासन्स्रा राइजो-राजानि गेजेराव गोनो-गोथो लाबोनो नाजादों। बिटिआर गोरोबथाया बयनिबो थाखाय आबुं जौगाखांनाय लाबोगोन होन्नानै बिथाङा रोखा खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here