• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • आसाम नेपालि थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाय मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ

August 25, 2020

आसाम नेपालि थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाय मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ

कक्राझार, 24 आगस्ट: जारिमिनारि थामथि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि बरमायाव लुफुंजानो गोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मिरु सोलोंसालियाव नेपालि राव आरो हारिमुनि फरायसं मिरु सोसन्नो थाखाय आसाम नेपालि थुनलाइ आफादया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों।

आसाम नेपालि थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कृष्ण बाहादुर थापानि दैदेन्नायाव कक्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्ला जुथाइ नेपालि थुनलाइ आफादया जुथायैनो दिनै बिटिसि प्रिन्सिफाल सेक्रेटारिनि गेजेरजों गोसोखां बिलाइ दैथायहरना जालांनाय थामथि बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनायजों लोगोसे बे गोरोबथानि गेजेरजों ओन्सोलाव गोजोनआ गोजोरै गायसनजागोन होन्नानै मिजिंथिनाय फोरमायो।

Assam Nepali Sahitya Sabhaa
 नेपालि थुनलाइ आफादया भारतनि 150 बोसोरनिबो बांसिन गोजाम आफाद होन्नानै मख'ना नेपालि राव आरो थुनलाइनि जौगाथायनि थाखाय फसंजानो गोनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म मुलुग सोलोंसालियाव नेपालि राव आरो हारिमुनि मोनसे मिरु गाहाय मन्थ्रिनो दैथायहरनाय बिबुंसाराव मख'दों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मैखोम बिफाव लानायाव जागायजेन्नायनिफ्रायनो बे राहाया मावफुंजानायखौ हास्थायनानै बिटिसिनि खैला-मैला, मंग्लाझरा, उल्थापानी, बलजरा, आतियाबारि बायदियाव गोबांथार नेपालि हारिफोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो बिटिसि ओन्सोलाव गोजोरै राइज्यो जाबोदों होन्नानैबो गाहाय मन्थ्रिनो दैथायहरनाय बिबुंसाराव मख'दों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here