Bodosa Newspaper

May 31, 2024

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

गरेस्वर 29,डीसेम्बर : आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगानि आवहावा, बिफां लाइफां, जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय दाबसे समायना जायगा “बगामाति” लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै तुरिस्त खुंथायनिफ्राय अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। बिटिआर हालामनि भुटान हाजोनि समायना रमायना मिथिंगा महरजों बुंफबनाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ खुंथाया तुरिस्त बिफानाव सोनानै लाबाय आरो दिनै बिटिआराव थानाय गंफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनिफ्राय सोरखारा खेन्दा बुथुमनो हानाय जाबाय। अदेबानि लावखार जाग्रा थावनिफोरखौ हाथाय महलफोरबादि ठेन्दार होनानै सोरखारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनिफ्राय रिभिनिउ बुथुमो। बागामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो बिदिनो दिनै सोरखारनि खान्थि बादियै ठेन्दार होनानै सोरखारनो खेन्दा होनांगौ। बेनिथाखायनो खुंथायनिफ्राय दिनै बिटिसि तुरिजिम बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायन दासा  सोरखारि भाबै बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनानै होयो आरो आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो मुंदांखा बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ लावखार ओंखाम जानो फैनायफोरा जेबो जेंनायाव गोग्लैयै बादि साखोन सिखोन खालामनानै सामलाय लांनो दावराइझार इकु तुरिजिम एनजियनो बिबान गथायो।

Share with your friends!

Leave a Comment