• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

December 29, 2022

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

गरेस्वर 29,डीसेम्बर : आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगानि आवहावा, बिफां लाइफां, जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय दाबसे समायना जायगा “बगामाति” लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै तुरिस्त खुंथायनिफ्राय अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। बिटिआर हालामनि भुटान हाजोनि समायना रमायना मिथिंगा महरजों बुंफबनाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ खुंथाया तुरिस्त बिफानाव सोनानै लाबाय आरो दिनै बिटिआराव थानाय गंफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनिफ्राय सोरखारा खेन्दा बुथुमनो हानाय जाबाय। अदेबानि लावखार जाग्रा थावनिफोरखौ हाथाय महलफोरबादि ठेन्दार होनानै सोरखारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनिफ्राय रिभिनिउ बुथुमो। बागामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो बिदिनो दिनै सोरखारनि खान्थि बादियै ठेन्दार होनानै सोरखारनो खेन्दा होनांगौ। बेनिथाखायनो खुंथायनिफ्राय दिनै बिटिसि तुरिजिम बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायन दासा  सोरखारि भाबै बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनानै होयो आरो आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो मुंदांखा बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ लावखार ओंखाम जानो फैनायफोरा जेबो जेंनायाव गोग्लैयै बादि साखोन सिखोन खालामनानै सामलाय लांनो दावराइझार इकु तुरिजिम एनजियनो बिबान गथायो।

Share with your friends!

Related Posts

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here