• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • अखरटआ बिखानि जेंनाजों लोगोसे डायबिटिसखौबो सामलायो

October 11, 2020

अखरटआ बिखानि जेंनाजों लोगोसे डायबिटिसखौबो सामलायो

     अखरटखौ देहानि थाखाय गाहाम बुंनाय जायो। मानोना बेखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायाव बाहायोब्ला बयनिबो थाखाय मुलाम्फा गोनां । अखरटआव हेल्दि फेट, फाइबार, भिटामिन आरो मिनारेल्सआ आबुं बिबांनि थायो। बेखौ ब्रेन फुडबो बुंनाय जायो। अखरटखौ जानायाव बाहायनायनि मुलाम्फाफोरा जादों - (1) अखरटआ ब्लाड प्रेसार आरो कलेस्ट्रलनि बिबांखौ सामलायनायाव मदत होयो। ब्रेड फुड जानायनि जाहोनाव बेयो गोसोआव लानो हानाय गोहोनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। बेयाव थानाय भिटामिन बि आरो फलेटसआ गोसो खांनो हानाय गोहोखौ बांहोनायाव गुन गोनां। (2) अखरटाव थानाय आल्फा लिनलेनिक एसिडआ देहा सोलेरआव थैनि लाथा खानायखौ होबथायो। बेजों बिखानि बेरामनि जेंनायाबो खम जायो।

Walnut for healthy life

जायखि जाया रोखोमनि बिखानि जेंनानि थाखाय बेयो मुलाम्फा गोनां। (3) मोनसे संदान्नायनि बादिब्ला, जाय आइजोफोरा सप्ताहआव खेबनै 28 ग्राम अखरट जायो, बिसोरनाव टाइप 2 डायबिटिस जानायनि बिबाङा 24 जौखोन्दो बाङाइ जायो। सानसेयाव मोन्नै-मोनथाम अखरट जायोब्लाबो थोजासे जायो। अखरटआव भिटामिनजों लोगोसे प्रटिन आरो खनि मुवाफोराबो थोजासे बिबांनि थायो। बेयाव एन्टिअक्सिडेन्टजों लोगोसे अमेगा-3 एसिड अर्थराइटिसनि जेंनाखौबो बाङाइ खालामनायाव मदत खालामो। बेयाव माइक्रन्युटिएन्ट, जिंक आरो मेगनेसियामखौबो थोजासे बिबांनि मोनो। (4) देहानि लेरथायखौ बाङाइ खालामनायजों लोगोसे बेयो एन्टि एइजिं गुनजों आबु । गोजां बोथोरआव खर'नि खानाया रानस्राव आरो खावफि जानाय जेंनायाबो बाङो, बेबायदियाव अखरटनि थावआ खर'नि खानायनि थाखाय मुलाम्फा गोनां । इन्टारनेसनेल जार्नेल अफ फार्मास्युटिकेल साइन्सेज एन्ड रिसार्चआ संदान्नायनि गेजेरजों मोननाय बादिब्ला, अखरटनि थावआव कापुर आरो नीमनि बिलाइखौ गलायना फुदुंना नेमखान्थि बादियै खर'आव मालिस खालामोब्ला गोबाव समनिफ्रायनो जाबोनाय खर'नि खावफिनि जेंनानिफ्राय रेहाय मोन्नो हायो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here