• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • अक्षय कुमारनि गुवार गोसोः गिबि मन्थ्रिनि अन्सुथाय थुबिलआव 1 कौटि संनि मदत

August 19, 2020

अक्षय कुमारनि गुवार गोसोः गिबि मन्थ्रिनि अन्सुथाय थुबिलआव 1 कौटि संनि मदत

दिसपुर, 18 आगस्टः बलिउडनि फोथाराव गुबुन सासे अनसुला आरो गुवार गोसोनि फावसुंगुर महरै किलाडि होन्नानै मिबथिजानाय बयजोंबो अनसायजाग्रा गागु फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ मिबथिनाय जायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव आसामयाव जालांनाय मिथिंगायारि खैफोद आरो बायदि हाबाफारिखौ बिथाङ रांखान्थि मदत खालामबोदों। बेबादिनो राइज्योनि रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोरैनो लोरबां बुब्लियाव खेबसे फिन मदतनि आखाइ फोलावबावदों बयजोंबो अन्सायजाग्रा फावखुंगुर अक्षय कुमारआ। बिथाङ अरायबो काजिरङानि जिउ-जुनातनि सायाव नोजोर होबोदों आरो दै बानानि समाव जानाय खहाफोरखौ लानानै आसामजों लोगोसे गसंफादों। बेबायदिनो आसामनि सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दो थानाय अक्षय कुमारआ काजिरङनि जिउ-जुनातनि रैखाथि आरो सुबु अन्सायलु राहानि थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि रैखाथि बाख्रियाव 1 कौटि रांनि मदत गथायो। खैफोदनि समाव आसामनो बे मदत आरो हेफाजाबखौ होनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ अक्षय कुमारनो राइज्योनि जानानै हाजासे गोजोन्नाय आरो साबायखर जासिदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here