• Home
  • /
  • Entertainment
  • /
  • अक्षय कुमारआ बियार ग्रिल्सजों लोगो नांनानै जारिमिन सोरजिदों

September 26, 2020

अक्षय कुमारआ बियार ग्रिल्सजों लोगो नांनानै जारिमिन सोरजिदों

गोदान दिल्ली, 26 सेप्तेम्बर : बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ बावैसो समाव श्व' इन टु दा वाइल्ड उइथ बियार ग्रिल्सआव नुनो मोन्दोंमोन। बे श्व'आ दासिमनि बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय टिभि श्व'फोरनि गेजेराव मोनसे जादों। अक्षय कुमार नुजाहैनाय इन टु दा वाइल्ड उइथ बियार ग्रिल्सनि एपिसडखौ 14 सेप्तेम्बर, 2020 आव फोसावदोंमोन। बेयो बोसोरनि बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय टिभि श्व'नि महरै गनायथि जादों। बेखौ बे बोसोरनि जानुवारीआव कर्नाटकनि बान्दीपुर टाइगार रिजार्भआव सुटिं खालामदोंमोन। बेयो जारिमिनआव दासिमनि गुबुन मोनसे बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय श्व' जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो सुपारस्टार रजनी कान्तनि उनाव अक्षय कुमारआ बे श्व'आव बाहागो लानाय थामथि भारतारि। इन टु दा वाइल्ड उइथ बियार ग्रिल्स आरो अक्षय कुमार इन्फटेनमेन्ट जुनारआव दिन्थिनाय 2 थि बयनिख्रुइबो देरसिन रेटेड श्व'। बेयो 24 लाख इम्प्रेशन मोन्दों। फार्सेथिं डिस्कभारि नेटवार्क सेनेलफोराव बेनि प्रिमियारखौ गासै 1.1. कौटि सुबुंफोरा नायदोंमोन। डिस्कभारि नेटवार्क सेनेलफोराव गिबि सप्ताहयाव गासै 2.6 कौटि सुबुंफोरा श्व'खौ नायदों।

Into the Wild

श्व'खौ ससियेल मिडियाआव # Khiladi On Discovery जों लोगोसे 1.31 बिलियन सुबुंफोरनिसिम दैथायरदों आरो बेजों लोगोसे 2.9 बिलियन इम्प्रेसन मोन्नानै श्व'नि थाखाय गिदिर सावरायनायनि आयदा जाबाय। अक्षय कुमारखौ श्व'आव दुरुंआव थाबायनाय आरो फांसे गोजौ बिफांआव गाखोनायनि अनगायै खामानियाव फोनांनाय नुनो मोन्दों। बियो दुरुंनि सिरिआव थाबायनायनि गोदान गोदान आदबखौ सोलोंदों आरो माखासे बोग्दाद स्टान्टखौ खालामदों। अक्षयआ श्व'आव गावनि उन्दै समनि गोसोखांथाव बाथ्राफोरखौबो बियार ग्रिल्सनो फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

पुनम पान्डेनि हेंथायै गवायाव केस थिसन्दों

पुनम पान्डेनि हेंथायै गवायाव केस थिसन्दों

शिल्पा शिन्देआ एक्ता कापुरनि वेब सिरिज पौरशपुरजों डिजिटेल डेब्यु खालामसिगोन

शिल्पा शिन्देआ एक्ता कापुरनि वेब सिरिज पौरशपुरजों डिजिटेल डेब्यु खालामसिगोन

सनु सुदआ रुंसारि जानाय बिमा सरजनि थैनाय सानआव स्कलारसिप स्कीमखौ जागायजेनदों

सनु सुदआ रुंसारि जानाय बिमा सरजनि थैनाय सानआव स्कलारसिप स्कीमखौ जागायजेनदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here